ทศนิยมซ้ำ

เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน


ตัวอย่างที่ 1  จงเขียน   ในรูปเศษส่วน
วิธีทำ     ให้          N  =            =  0.545454…                   (1)
                คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 100   (สังเกตว่าจะคูณด้วยจำนวนใดนั้น เมื่อคูณแล้ว           ทศนิยมชุดหลังจุดของ สมการที่ 1 จะเท่ากับสมการที่ 2 )
                       100N      =                  54.545454…                                      (2)
                จากสมการ (2) – (1)  จะได้
                100N – N             =    ( 54.545454… - 0.545454… )
                   99N                    =          54
                       N                   =        
                       N                   =        
                นั่นคือ      =