เกมทศนิยม


เกม แข่งขันกันเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม


กติกาการเล่น
ครูบอกเศษส่วนครั้งละ 1 จำนวน  แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นทศนิยมให้เร็วที่สุด กลุ่มใดเสร็จก่อนให้นำคำตอบมาส่งครู  แล้วรับธงกลับไป  ซึ่งครูจะมีธงอยู่  3  อัน แต่ละอันจะมีตัวเลข 1,  2,  และ 3  ตามลำดับ กลุ่มที่เสร็จอันดับแรกจะได้ธงหมายเลข  1  และเสร็จอันดับรองลงมาก็จะได้ธงหมายเลข 2  และ 3 ตามลำดับ โดยธงแต่ละอันจะมีค่าเป็นคะแนน คือ ธงหมายเลขหนึ่ง มีค่า 3คะแนน ธงหมายเลข 2 มีค่า  2  คะแนน และธงหมายเลข 3  มีค่า 1 คะแนน  ถ้าตอบถูกจะได้เพิ่มอีก 2 คะแนน  (กลุ่มที่ไม่ได้ธงแต่ตอบถูกจะได้คะแนน  2  คะแนน)